Activiteiten


Lopende wetenschappelijke activiteiten

* ITREMA

Het project ITREMA is een samenwerking tussen Nederlandse onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), de Universiteit Utrecht, het Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen, de Universiteit van Witwatersrand (Johannesburg, Zuid-Afrika) en de Ndlovu Care Group (NCG, Limpopo, Zuid-Afrika). Het ITREMA-project streeft naar een effectieve behandeling van hiv en wil de ontwikkeling en het overbrengen van medicijnresistente hiv voorkomen door implementatie van een verscherpte strategie inzake het monitoren van de hiv-behandeling.

Deze strategie wordt geëvalueerd in gerandomiseerd klinisch onderzoek dat wordt uitgevoerd op het platteland van Zuid-Afrika. In het kader van dit onderzoek wordt de huidige standaardzorg in Zuid-Afrika – de hiv-infectie wordt tijdens de behandeling in het lab gemonitord – vergeleken met een intensieve monitoringstrategie zodat eerder wordt opgemerkt als een behandeling niet aanslaat, en kan worden vastgesteld wat hiervan de oorzaak is. Beoordeeld zal worden of middels deze strategie het ontstaan en de verspreiding van een medicijnresistente vorm van hiv op een kosteneffectieve manier kan worden beperkt. Dit onderzoek ging in juni 2015 van start en werd in augustus 2017 afgerond met in totaal 501 deelnemers. De laatste deelnemers voltooiden de opvolging van het onderzoek in maart 2019. De resultaten zullen in de loop van 2019 bekend worden gemaakt.

Naast het klinische onderzoek omvat het ITREMA-project ook diverse wetenschappelijke projecten die specifiek verband houden met het klinische onderzoek en een aanvulling zullen vormen op de resultaten van het onderzoek, zoals het opzetten van een cohort van 100.000 patiënten met hiv op het platteland en in stedelijk gebied.

De ondersteuning met betrekking tot capaciteitsopbouw en verspreiding werd gegeven door vrijwilligers, medische professionals, labmedewerkers, internationale instanties en wetenschappers op het gebied van volksgezondheid.

ITREMA heeft laten zien dat één op de vijf patiënten met hiv in Zuid-Afrika niet met succes wordt behandeld, dat het gebrek in consequente behandeling de slagingskans verkleint, dat een lage viremie de kans dat de behandeling aanslaat, verkleint en dat een innovatieve en eenvoudige test om de medicijnspiegel te bepalen zoals wordt toegepast in het kader van de ITREMA-strategie uitermate nuttig is om het bestaan van medicatieresistentie met een hoge mate van zekerheid uit te sluiten. De TREMA-resultaten worden middels drie kernboodschappen kenbaar gemaakt:  1) een lage viremie wil niet zeggen dat de behandeling slaagt, 2) een late respons op een virale reactie vormt een gevaar voor personen en de gemeenschap, 3) er moet gebruik worden gemaakt van instrumenten zodat inzichtelijk wordt waarom een behandeling niet aanslaat.

Deze kernboodschappen dragen bij aan het ultieme doel om zorgverleners de middelen te geven die zij nodig hebben om het percentage behandelingen dat slaagt, lokaal te verhogen en de verspreiding van hiv op bevolkingsniveau te remmen.

Gestart in 2015, bijna voltooid

* HOMELink

Vroegtijdige herkenning van hiv koppelen aan zorg door middel van testen in de huiselijke sfeer.  Huis-aan-huisbezoek en -testen op hiv in twee gemeenschappen worden met elkaar vergeleken.

  • Zijn mensen geïnteresseerd in testen aan huis zodat hiv vroegtijdig kan worden herkend?
  • Zijn mensen die positief testen op hiv, in een vroegtijdig stadium op zoek naar zorg en behandeling?

Gestart in 2016, status lopend, eindigt in 2021


Aankomende wetenschappelijke activiteiten

* HIV Reservoir-onderzoek

in het kader van dit onderzoek wordt gekeken naar de impact van late detectie en geslachtsverschillen op het formaat en de activiteit van hiv-reservoirs van subtype C voor en tijdens cART in een longitudinale cohort van 75 patiënten op het platteland van Zuid-Afrika.

  • Houden een kleiner formaat en lagere activiteit van het hiv-reservoir bij de start van de cART verband met een kleiner formaat en lagere activiteit een jaar later?
  • Zijn bij vrouwen op het moment van de nulmeting het formaat en de activiteit van het hiv-reservoir respectievelijk kleiner en lager dan bij mannen wanneer deze bij start van de cART en leeftijd voor de CD4-telling worden vastgesteld?
  • Zijn bij vrouwen op het moment van opvolging na één jaar het formaat en de activiteit van het hiv-reservoir respectievelijk kleiner en lager dan bij mannen wanneer wanneer deze bij start van de ART, reservoirgrootte en leeftijd voor de CD4-telling worden vastgesteld?
  • Houden lagere CD4-tellingen bij  start van de cART verband met het grotere formaat en de hogere activiteit van het hiv-reservoir bij start van de cART-start en bij de opvolging na één jaar?
  • Houden het grotere formaat en de hogere activiteit van het hiv-reservoir bij start va de ARTverband met hogere activiteit van het immuunsysteem bij start van de cART en bij de opvolging na één jaar?

Het onderzoek is een samenwerking tussen het Universitair Medisch Centrum Utrecht, het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, de Universiteit van Witwatersrand en het Ndlovu Research Centre. Hoofdonderzoeker is prof. Anne Wensing.

Start: kwartaal 3 2019, einde: 2021

* Driestapsstrategie voor respons

Het doel is om een efficiënte, lokaal toepasbare strategie voor een snelle respons in drie stappen te implementeren en uit te rollen die medische besluitvorming op basis van informatie, versterking van de positie van de patiënt en ondersteuning mogelijk maakt. In het kader van dit onderzoeksproject zal de huidige bloedtest waarbij de kwalitatieve medicatiespiegel wordt bepaald en die het ITREMA-onderzoek heeft goedgekeurd voor NNRTI’s, PI’s en de integraseremmer dolutegravir, worden ontwikkeld en verbeterd om het testen van gedroogde bloedvlekken in aanvulling op de reeds geïmplementeerde plasmatest mogelijk te maken. –

Het is de bedoeling dat deze strategie wordt uitgerold over programma’s voor de behandeling van hiv in Zuid- en Zuidelijk Afrika en dat in samenwerking met de Southern African HIV Clinicians Society artsen, verpleegkundigen en adviseurs een training krijgen op gebied van strategieën op basis van de medicatiespiegel.

Het onderzoek is een samenwerking tussen het Universitair Medisch Centrum Utrecht, het Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen, de Universiteit van Witwatersrand en het Ndlovu Research Centre. Hoofdonderzoeker is prof. Anne Wensing.

Start: kwartaal 4 2019, einde: 2022